Seçmeli Yabancı Dil Dersleri

Modern Diller Bölümü

2019-2020 Akademik Takvim :2019-2020-AKADEMİK-TAKVİM

Eğitim Planları : 2017-2018 EĞİTİM PLANI (MODERN DİLLER İÇERİKLERİ)

ÖN KOŞULLU DERSLER İLE İLGİLİ BİLGİLER : Ön koşul SENATO KARARI

DİLEKÇE ÖRNEĞİ :ön-koşul-dilekçesi güz

FREN 201 TEMEL FRANSIZCA I    (3-0) 3 

Dilde temel düzeyde yeterlilik edinmeye, Fransız ve Fransızca konuşan dünyanın kültürünü anlamaya ağırlık veren Fransızcaya giriş. Öğrenciler ilk günden itibaren, Fransızların ve Fransızca konuşan insanların dil ve

kültürüne adanmış diyalog, dilbilgisi, dilbilgisi egzersizleri, otantik belgeler, video gösterimi ile çalışırlar.

FREN 202 TEMEL FRANSIZCA II     (3-0) 3

İkinci dönem Temel Fransızca II dersi, Temel Fransızca I’in devamı olarak, dilde temel düzeyde yeterlilik edinmeye ve Fransız ve Fransızca konuşan dünyanın kültürünü anlamaya ağırlık verir.

FREN 203 ORTA DÜZEY FRANSIZCA I    (3-0) 3 

Temel Fransızca I ve II’de öğretilen dilbilgisi yeniden ele alınır ve daha karışık gramatik yapılar incelenir. Ders: 1) ders anlatımı ve tartışma ile dinlemeyi; 2) dilbilgisi ve telaffuz ile ilgili egzersizlerle konuşma yeterliliğini geliştirecek çalışmaları içerir. Ders Fransızca anlatılır.

FREN 204 ORTA DÜZEY FRANSIZCA II      (3-0) 3 

Temel Fransızca I ve II ve Orta Düzey Fransızcanın birinci aşamasında öğretilen dilbilgisinin, tartışma, konuşma ve dinleme becerilerinin yeniden ele alınması yanında, derste, 1) Kültürel okumaların analizi ile okuma; 2) Sık sık verilen ev ödevleriyle yazma kabiliyetini geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar, okuma, yazma, anlama ve konuşma becerileri üzerine pratikleri, güncel edebi metin okumalarını ve sorular karşısında dilbilgisinin yeniden incelenmesini içerir. Ders Fransızca anlatılır

FREN 205 İLERİ DÜZEY FRANSIZCA I (3-0) 3 

Öğrencilerin tek tümceleri ve doğrudan öncelik alanlarıyla (kişisel ve aile bilgileri, alışverişler, yakın çevre, iş vb.) ilişkili olarak sıklıkla kullanılan deyimleri anlaması amaçlanır. Bildik ve alışılagelen konular üzerinde yalnızca yalın ve dolaysız bilgi alışverişini gerektiren basit ve bilindik etkinlikler çerçevesinde iletişim kurabilir. Eğitimini, dolaysız çevresini yalın yollardan betimleyebilir

 

JAP 201 TEMEL JAPONCA I      (3-0) 3

Hiragana ve Katakana alfabelerine giriş, kendini tanıtma, nesneleri tanımlama, aile üyeleri, sayılar, sıfat türleri, karşılaştırma cümleleri, zaman hakkında konuşma, sene ay ve günleri tanımlama, geniş zaman ve geçmiş zaman kalıpları, edilgen cümleler, izin isteme, yön tayini ve öneri cümleleri, yazı ve okuma çalışmaları yapılır.

 JAP 202 TEMEL JAPONCA II     (3-0) 3

Jap 201’in tekrar gözden geçirilmesinin yanı sıra şu konulara odaklanılır: Telefonda konuşma, neden açıklama, cümle oluşturma, şimdiki zaman formu, tavsiye verme, kişilerin ilgi alanları ve hobileri, istek ve planları ifade etme, bazı dilbilgisi kalıpları, almak vermek fiilleri, Hiragana ve Katakana kullanılarak yapılan yazı alıştırmaları.

JAP 203 ORTA DÜZEY JAPONCA I           (3-0)3 

Japonca öğrenmeye hâlihazırda başlamış olanlar için tasarlanmış bu dersin amacı, öğrencilerin yeni dilbilgisi yapılarını ve bu yapılarla kullanılacak yeni kelimeleri kavramasını sağlamak ve bunun yanı sıra Japon yazı dilinin 3 alfabesinden ilk ikisi olan Hiragana ve Katakana alfabelerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamak ve Kanji alfabesine giriş yaparak öğrencileri Japonca yeterlilik sınavı 5. seviye sınavlarına hazırlamaktır.

SPAN 201 TEMEL İSPANYOLCA I     (3-0) 3

İspanyolca konuşan insanların kültürlerini farklı açılardan tanıtarak dinleme, konuşma, yazma, okuma gibi 4 dil becerisine temel sağlayan İspanyolca’ya giriş dersinin amacı, dil yeterliliğini geliştirmektir. Ders, dil ve dilbilgisi becerilerinin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturacak şekilde kurgulanmıştır.

SPAN 202 TEMEL İSPANYOLCA II     (3-0) 3

Ders, birinci aşama Temel İspanyolcanın devamıdır. Temel düzeydeki dil yeterliliği, yeni dil bilgisi ve gramer bilgileri ile pekiştirir; bu becerilerin anlamlı, etkili ve yaratıcı bir tarzda gelişmesine temel oluşturur. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil yeterliliğini geliştirmek, İspanyolca konuşan insanların kültürleri hakkındaki bilgi ile sağlanır. Ders saati çoğunlukla dinleme ve konuşma becerilerinin ve basit diyalogların geliştirilmesine adanmıştır.

SPAN 203 ORTA DÜZEY İSPANYOLCA I      (3-0) 3

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil yeterliliğini geliştirmek, İspanyolca konuşan insanların kültürleri hakkındaki bilgi ile sağlanır. Öğrenciler anlamlı, etkili ve artan akıcılık ve yaratıcılıkla iletişim kurabilmek için temel İspanyolca I ve II’de anlatılan bilgi ve dilbilgisini geliştirirler.

SPAN 204 ORTA DÜZEY İSPANYOLCA I  (3-0) 3

Ders, dil yapılarını yeniden inceleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesinin yanısıra, metinsel analize ve İspanyolca konuşan dünyanın kültürel hikâyeleri ve sosyal konularına giriş niteliğindedir. Öğrenci, öğretim görevlisi tarafından belirlenen ve bir dizi literatür ve film içeren çeşitli metinleri birleştirici bir tema ile çalışacaktır. Ders aynı zamanda ilk üç aşamadaki İspanyolca dersleri ile daha ileri düzeydeki dil, literatür ve kültür dersleri arasında köprü işlevi görür.

RUS 201 TEMEL RUSÇA I  (3-0) 3

Başlangıç seviyesindeki bu ders Rus alfabesi, fonetik yazım, yeni başlayanlar için pratik dilbilgisi konularını içerir. Ayrıca kısa filmler yoluyla öğrencilere temel beceriler kazandırılmaya çalışılır. Dersin sonunda öğrenciler en az 500 temel kelimeyi öğrenmiş olarak basit sorulara cevap vererek kendilerinden bahsedebilirler. Her ders açıklama, okuma, uygulama ve yazma içerir.

RUS 202 TEMEL RUSÇA II   (3-0) 3

Dersin ikinci kısmı olan Temel Rusça II, RUS 202 temel referans seviyesindedir. Çeşitli temel konularda iletişim kurabilmeyi kapsar ve dil bilgisini pekiştirmek ve çeşitlendirmek amaçlıdır. Sözcüksel materyaller microtema ve semantik gruplar baz alınarak oluşturulmuştur. Dersin sonunda öğrencilerin 1500 kelimeyi aktif olarak kullanması hedeflenmiş olup , temel dilbilgisi yapılarını kullanıp anlayabilmeleri, kısa hikayeleri yeniden anlatabilmeleri, konuşma esnasında doğru dilbilgisi ve kelimeleri kullanabilmeleri öngörülmüştür. Her ders açıklama, okuma, uygulama ve yazma içerir.

RUS 203 ORTA DÜZEY RUSÇA I   (3-0) 3

Bu ders temel Rusçayı öğrenmiş olana öğrencileri hedeflemektedir. Temel Rusça I ve II derslerinde öğretilmiş olan dilbilgisel yapıların daha da detaylandırılması hedeflenir. Öğrencilerin konuşma sırasında daha güvenli olacakları bir şekilde Rusça telaffuzlarının geliştirilmesi ve daha anlaşılır olması hedeflenir. Dilbilgisi yapıları otantik materyaller yoluyla geliştirilir ve açıklayıcı ve tanımlayıcı kelimelerin öğretimine ağırlık verilmiş olur.

RUS 204 ORTA DÜZEY RUSÇA II   (3-0) 3

Orta Düzey Rusça II dersi dilbilgisi yapılarının pekiştirilmesi, tematik metinler yoluyla dilin kullanılması, sözlü anlatımın geliştilmesi, Rus şiirinin okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi ve Rus yazar ve şairleri konu alan metinlerin tartışılmasını kapsar.

RUS 205 İLERİ DÜZEY RUSÇA I   (3-0) 3 

İleri Rusça I Rusça dilbilgisinin ve çeşitli konulardaki konuşmaları ve metinleri anlama becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Ders öğrencilerin kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerini hedeflediği için, öğrencilerin çeşitli sohbetlere katılabilecek duruma gelmeleri sağlanmış olur.

RUS 206 İLERİ DÜZEY RUSÇA II   (3-0) 3

Bu ders öğrencilerin Rus dilinde yazılmış gazete ve dergileri okuyabilmelerini, yazılı ve sözlü metinleri anlamalarını sağlayacak becerilerini gelişitirmelerini, orjinal metinleri yorumlayabilmelerini, intihal yapmadan kendi orjinal metinlerini oluşturabilmelerini, ve radyo-televizyon programlarının içeriğini anlayabilmelerini hedeflemektedir.