Ölçme – Değerlendirme Birimi

GENEL

IYTE Ölçme-Değerlendirme Birimi iki alt bölümden oluşur:Sınav Hazırlama Komisyonu ve Soru Bankası Birimi. Sınav hazırlama komisyonu bir akademik yıl içinde uygulanan tüm sınavları hazırlar, uygular ve değerlendirir. Soru bankası birimi ise bir akademik yıl içerisinde tüm okutmanların hazırlamış oldukları soruları değerlendirerek soru bankası sistemine aktarımını sağlar.

IYTE Yabancı Diller Yüksekokulu sınav sistemi ve başarı değerlendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleşir:

Ara sınavlar

Quizler

Sınıf içi değerlendirme notu

Yıl sonu başarı notu hesaplanırken aşağıdaki oranlar esas alınır:

Ara sınavlar % 60

Quizler % 30

Sınıf içi değerlendirme notu % 10

Ara Sınavlar (Aylık sınavlar)

Her yarıyılda üç adet olmak üzere toplam altı vize sınavı uygulanmaktadır. Bu sınavlar dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama ve dili kullanma bölümlerinden oluşmaktadır. Üçüncü vize sınavı sadece dil becerilerini ölçmekte, bu nedenle dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama bölümlerine ek olarak öğrencilerin yarıyılda yapmış oldukları Speaking Task notlarını kapsamaktadır. Bu sınavda dili kullanma bölümü bulunmamaktadır. Beşinci vize sınavı sadece konuşma yetilerini ölçmeye yöneliktir ve öğrencilerin sınav esnasındaki konuşma becerileri değerlerlendirilir. Sınavlar açık uçlu ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Kısa Sınavlar (Quizzes):

Her yarıyılda dört Main Course, bir Intensive Reading ve bir Listening olmak üzere toplamda oniki adet kısa sınav uygulanır.

o Main Course Kısa Sınavları (Main Course Quizzes): Öğrenciler bu sınavlarda sadece Main Course derslerinde işlenen konular ve dilbilgisi yapılarından sorumludurlar. Bu sınavlar açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

o Intensive Reading Kısa Sınavları (Intensive Reading Quizzes): Öğrenciler bu sınavlarda sadece Reading and Writing dersinde işlenen konular ve yapılardan sorumludurlar. Bu sınavlar genellikle açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.

o Listening Kısa Sınavları (Listening Quizzes): Sınavda öğrencilere seviyelerine uygun bir dinleme parçası dinletilir ve ilgili soruları cevaplamaları beklenir. Açık uçlu ve çoktan seçmeli soru türlerine yer verilir.

Writing Portfolyoları (Writing Portfolios):

Öğrencilerin Reading and Writing dersi kapsamında hazırladıkları çalışmalarını tutmak zorunda oldukları Writing Portfolyoları her yarıyıl iki kez toplanır ve değerlendirilir.buradan alınan not kısa sınav notlarıyla eşdeğerdir.

Extensive Reading Sunumu veya Projesi (Extensive Reading Presentations or Projects):

Öğrenciler yarıyıl boyunca sınıf dışında okumakla yükümlü oldukları edebi eserlerle ilgili bir sunum veya proje gerçekleştirirler. Buradan alınan not kısa sınav notlarıyla eşdeğerdir.

Sınıfiçi Performans Notu (Classrom Performance Grade / CPG):

Sınıfiçi Performans Notu her yarıyıl iki kez % 50’si öğrencilerin dersleri kapsamında yapmakla yükümlü oldukları çevrimiçi aktiveler, kalan % 50’si ise çeşitli kriterler (derse devam, sınıfiçi katılım, evödevlerini düzenli yapma, ders materyallerini yanında bulundurma) baz alınarak verilir.

Final Sınavı (Final Exam) :

Bu değerlendirmeler sonunda yıl sonu başarı notu 60 ve üstü olan öğrenciler yıl sonu yeterlilik (final) sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yıl sonu sınavı başarı notu 60’tır. 60 ve üstü alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve IYTE Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfını tamamlayarak kendi anabilim dallarında eğitime devam hakkı kazanırlar.

İSTATİSTİK

İstatistik Analiz Modülü Ölçme-Değerlendirme Birimine, öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik yedi farklı istatistiksel veri sağlamaktadır. Bunlardan Ölçme-Değerlendirme birimine yönelik olan sınav analiz modülü optik form tabanlı sınavların sınav sonu geçerlilik ve güvenilirlik analizini çıkarmakta ve histogram oluşturmaktadır. Ayrıca her türlü sınava ait karşılaştırmalı sınıf ve sınav performansları ile birlikte optik değerlendirmeden geçirilen tüm sınavların bölüm-altbölümlerine öğrencilerin vermiş oldukları doğru cevap sayılarını ve başarı yüzdelerini görebilme imkanı sunmaktadır. Otomasyon İstatistik Analiz Modülü öğrencilere optik değerlendirmeden geçen tüm sınavların bölüm-altbölümlerine göre başarı grafiklerini ve başarı yüzdelerini hata analiziyle birlikte eş zamanlı görebilme imkanı sağlamaktadır.