Yönetmelik

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünü,

b) Hazırlık sınıfı: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfını,

c) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

e) Rektör: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörünü,

f) SBS: Seviye Belirleme Sınavını,

g) Senato: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunu,

ğ) TOEFL: Test of English As a Foreign Language Sınavını,

h) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ı) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

i) Yüksekokul (YDYO): İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitiminin amacı

MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfı eğitiminin amacı, Enstitüye kabul edilen öğrencilerin İngilizce bilgilerini ölçmek, alacakları İngilizce hazırlık eğitiminin kapsamını belirlemek ve lisans, lisansüstü programlardaki eğitim ve öğrenimlerini İngilizce olarak sürdürebilecek düzeye getirmektir.

İngilizce seviye belirleme sınavı ve hazırlık sınıfından muaf olma

MADDE 5 – (1) Hazırlık eğitimi ve SBS’den başarılı olanlarla, en az son üç yılında ortaöğrenimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yüksek öğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti için yapılan TOEFL gibi sınavlarda, 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPDS ve ÜDS gibi sınavların birinden Senatoca belirlenen puanı elde edenler ve Enstitünün bir bölümünde okumakta iken Enstitüye tekrar yerleştirilenler kazandıkları bölüme kayıt yaptırabilirler. Bu sınav sonuçlarının geçerliliği son üç yıl içindir.

(2) SBS, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yüksekokul Müdürlüğünce kararlaştırılır. SBS’de, başarı notu %60 ve üstüdür.

(3) Lisans ve lisansüstü öğrencileri, eşdeğerliği kabul edilmiş olan sınavlardan geçer not aldıkları takdirde, devamsızlıktan kalmış olsalar dahi, belgelerini ibraz edebilir ve hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olabilirler.

(4) Eylül ayında yapılan SBS’den % 60 geçme notunun altında not alan öğrencilerin yerleştirilecekleri kurların not aralığı ve kurların haftalık ders yükü, 20 saatin altında olmamak kaydıyla, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenir. Akademik yılın ilk iki haftası içerisinde öğrencilerin dilekçe ile başvurmaları halinde, öğretim elemanlarının da görüşü alınarak, Yüksekokul Müdürlüğünce kurlar veya sınıflar arası değişimleri yapılabilir.

(5) Eylül SBS’den %90 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(6) Enstitüdeki herhangi bir yüksek lisans programına, yükseköğretim kurumlarının %100 İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olduğu tarihten itibaren en çok iki akademik yıl içinde başvurmuş olanlar, hazırlık eğitiminden muaf olurlar.

(7) Enstitüde herhangi bir yüksek lisans programına başvurup; hazırlık sınıfını başarıyla geçen ve daha sonra bir yüksek lisans programına en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, hazırlık eğitiminden muaf olurlar.

(8) Yatay geçişle Enstitüye gelen öğrencilerin İngilizce seviyeleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının talebi üzerine, Yüksekokul tarafından sınavla belirlenir. Eğitim-öğretim dili % 100 İngilizce olan bir bölümden gelen yatay geçiş öğrencileri, hazırlık eğitiminden muaf tutulup bölümlerine kayıt yaptırırlar.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim süresi en çok dört yarıyıldır.

(2) Azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan beklemeli öğrenci statüsündeki lisans ve lisansüstü öğrencilerine, derslere devam etmeksizin, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara katılma hakkı tanınır.

(3) Yabancı dille eğitim verilen lisans programına kayıt yaptıran öğrenci; yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan final sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da Enstitüde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Enstitüye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

Devam durumu

MADDE 7 – (1) Yüksekokulun Temel İngilizce Bölümünde derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %85 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar ve final sınavına giremezler.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları, final ve yıl içi başarı notlarının aşağıda belirtilen oranlarda toplanmasıyla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl içi başarı notunun aşağıda belirtilen oranlarda toplamının en az 60 olması kaydıyla %60’ı ve final notunun en az 50 olması kaydıyla %40’ı toplanarak elde edilen notun 60 olması gerekir.

(2) Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %30’u ve sınıf içi başarı notunun %10’u toplamı alınarak hesaplanır. Bunlardan;

a) Ara sınavlar her yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere gerekli sayıda yapılır.

b) Kısa sınavlar, kısa süreli sınavlar olup her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır.

c) Öğrencilerin final sınavına girebilmesi için, yıl içi başarı notunun en az 60 olması gerekir.

ç) Yapılan sınavlarda küsuratı 0,50 ve üzeri olan notlar bir üst tam puana tamamlanır.

Notlar

MADDE 9 – (1) Yılsonu başarı değerlendirmesi sonucu en az %60 başarı sağlayan öğrenciler geçer notu olan S notu alırlar.

(2) Geçmez notlar ve tanımları şunlardır:

a) U: SBS’de başarısız.

b) U1: Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.

c) U2: Devam etti, yıl içi başarı notu yeterli olduğu halde final sınavına girmedi.

ç) U3: Final sınavına girdi ve başarılı olamadı.

d) U4: Yaz Okulu sınavına girdi, başarılı olamadı.

e) U5: Yıl içi başarı ortalaması yetmedi ve final sınavına girme hakkı kazanamadı.

(3) Öğrencilerin sınavlarda elde ettiği notlar ve/veya bu notlara karşılık gelen yukarıda tanımlanmış kodlar öğrencilere duyurulur.

Mazeretler

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin; haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmeleri ve Yüksekokul Müdürlüğüne sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde dilekçe ile başvurmaları halinde, final sınavı ve ara sınavlarda mazeretli sayılmalarına, Yönetim Kurulunca karar verilir. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(2) Raporlu olunan gün/günler ve öğrencinin sağlık hizmetleri biriminde veya diğer sağlık kuruluşlarında muayenede olduğu saatler ders devamsızlığı olarak sayılır. Mazeretleri nedeniyle final sınavı veya herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(3) SBS için mazeret sınavı açılmaz.

Seviye belirleme ve yılsonu sınavlarına kabul koşulları

MADDE 11 – (1) Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yapılan SBS ve final sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitüde Ocak, Temmuz ve Eylül aylarında seviye belirleme sınavları yapılır. Öğrenciler sınava girmek için, YDYO tarafından ilan edilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Ofisine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava alınmazlar. Bu sınavlardan;

1) Ocak ayı seviye belirleme sınavına; YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren lisansüstü öğrencileri, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış olan lisansüstü öğrencileri, Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri,

2) Temmuz ayı seviye belirleme sınavına; YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, azami süreleri içinde öğrenimini tamamlamayıp beklemeli öğrenci statüsüne geçen lisans ve lisansüstü öğrencileri, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler, Ocak ayı SBS’sinde başarısız olan lisansüstü öğrencileri ve Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri,

3) Eylül ayı seviye belirleme sınavına; Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisans ve lisansüstü öğrencileri, devam yükümlülüğü aranmaksızın YDYO’ya kayıtlı olan tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, azami süreleri içinde öğrenimini tamamlamayıp, beklemeli öğrenci statüsüne geçen lisans ve lisansüstü öğrencileri, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler

girebilirler.

b) Final sınavına; devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi başarı ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler girebilir. Çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler izinli sayıldıkları yılın final sınavına giremezler.

c) Hazırlık sınıfında yapılacak olan final sınavı ve seviye belirleme sınav tarihleri Senatoda kararlaştırılarak akademik takvimde ilan edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, maddi hata itirazında bulunabilirler. İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde Yüksekokul Müdürü tarafından bir komisyon kurulur, sınav kâğıtları incelenir, maddi hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanır.

İzinli sayılma

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı lisans ve lisansüstü öğrencileri tekrar Enstitü’ye dönmek üzere bir yıl izinli ayrılabilirler. İzin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinli sayılma koşulları şöyledir:

a) Bir yıl izin verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporu ile belgelenmek koşulu ile öğrencilere bir yıl için hastalık izni verilebilir.

b) Öğrencilerin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması sonucu askere alınması halinde askerlik süresi boyunca askerlik izni verilebilir.

c) Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzeri durumlarda izin verilebilir.

ç) Yurtdışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili görevlendirmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir.

Beklemeli öğrenci statüsü

MADDE 14 – (1) Dört yarıyıl sonunda başarısız olan hazırlık öğrencileri Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek, beklemeli öğrenci statüsüne geçer ve bu Yönetmelikte belirtilen sınav haklarına sahip olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 20/5/2009 tarihli ve 27233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YAZ OKULU YÖNERGESİ

Konusu

Madde 1- Bu yönergenin konusu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Okulu Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Yaz Okuluna, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrenciler katılabilir.

Yaz Okulu Eğitimi ile İlgili Esaslar

Madde 3- Yaz Okulunda haftada en az 25 en çok 30 saat ders yapılır.

Madde 4- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına sadece Yaz  Okulu’na katılan ve Yaz Okulu devamsızlık sınırını aşmamış olan öğrenciler katılabilir.

Madde 5- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’ndan başarısız olanlar  takip eden akademik yılın başında uygulanacak olan Eylül ayı Seviye Belirleme sınavı’na katılabilirler.

Madde 6- Yaz Okulunun açılabilmesi için kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 5 olması gerekir. Yaz Okulunda açılacak olan şube ve şubelerdeki öğrenci sayısı Yaz  Okuluna kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısına göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

Madde 7- Yaz Okulu’nda kayıt dondurma ve öğrencinin öğrenim hakkını saklı tutma isteği kabul edilmez. Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılma isteği Yüksekokul Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

 Madde 8- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’na, Yüksekokul Müdürlüğünce haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı verilebilir.

Madde 9- Yaz Okulu’nda Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı haricinde herhangi bir değerlendirme sınavı yapılmaz.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 10- Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavı’ndan en az %60 alan öğrenciler başarılı sayılır ve Hazırlık Sınıfını geçmiş kabul edilirler.

Madde 11- Yaz Okulu’nda devamsızlık sınırı %15’dir. Bu sınırı aşan öğrenciler devamsızlıktan kalır ve Yaz Okulu sonunda verilecek olan Yeterlik Sınavına giremezler.

Eğitim Ücreti

Madde 12- Yaz Okulu’na katılmak isteyen öğrencilerden alınacak olan ücret, her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarlardır.

Yürürlük

Madde 13- Bu yönerge İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönerge hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.